קול קורא לקבלת הצעות לפרויקטים בתחום התרבות שאלות ותשובות

Jf Logotype 50 Years

 

 לתשומת לב המציעים: בוצעו שינויים בסעיפים 2.1 ו- 4.1 לקול קורא ובסעיף האחרון של טופס ההצעה.

 

שאלה: בסעיף 2.2 כתוב שעל הפרויקט המוצע להיות מופק בעיר ירושלים, ועל ידי תאגיד כאמור שמשרדיו הרשומים הם בירושלים. מבחינה משפטית אנחנו פועלים במסגרת ארגון ארצי שמפעיל מרכזי תרבות וחינוך גם בערים אחרות בארץ, ומשרדיו אינם בירושלים.  האם אנחנו רשאים להגיש הצעה?

 תשובה: ככל שמדובר בעמותה הפועלת ביותר מעיר אחת בארץ, אך הסניף/אגף/מחלקה שמגיש את ההצעה הוא בירושלים והפרויקט כולו מתבצע בירושלים, עם תקציב מוגדר ונפרד, ניתן להגיש את ההצעה והמקרה יישקל לגופו של עניין.

  שאלה: קבלתי ממון מהקרן בעבר: האם אני חייב לשלוח אישור ניהול תקין?

  תשובה: כן.

 שאלה: מתי יתקבלו התשובות לגבי קבלת המענק?

 תשובה: הקרן תשלח הודעה רשמית לכל מציע במייל, לאחר שיתקבלו ההחלטות.

שאלה: בסעיף 1.2 בקול קורא כתוב שיש  להגיש פירוט מדויק של כל תוכן הפעילות הכלול בפרויקט. מה הכוונה בפירוט מדויק? איפה בשאלון ניתן לפרט על תוכן האירועים?

 תשובה: בתשובה לשאלה מס' 1 בטופס.

שאלה: בשאלה 2 בטופס המקוון על ההערכה שתתבצע ביחס למטרות- על אילו מטרות מדובר?

 תשובה: מדובר במטרות המפורטות בסעיף 5.1(א).  

 שאלה: בפירוט התקציב- האם להתייחס גם לסכומים שאנחנו מקדישים לפיתוח הפיזי של המרחב שלנו או לתקציב אירועי התרבות בלבד?

 תשובה: ניתן לכלול בתקציב כל עלות שקשורה לפרויקט עצמו.

  שאלה: האם הבקשה צריכה להיות חתומה ע"י מורשי החתימה הרשמיים של המציע?

 תשובה: כל ארגון קובע לעצמו מורשי חתימה מוסמכים, לגבי סוגים שונים של מסמכים. מי שצריך לחתום על ההצעה הינם מורשי החתימה המוסמכים מטעם המציע לסוג זה של מסמך (בקשה/הצעה).

 שאלה: אפשר להבהיר את חובות הזוכה לבצע הערכה ומדידה של הפרויקט?

 תשובה: כפי שצוין בסעיף 3.3 של הקול קורא, מציע אשר זוכה במענק יידרש להפיץ שאלון הערכה לקהל המשתתף בפרויקט, בהתאם לפורמט שיימסר ע"י הקרן לירושלים.

 שאלה:לגבי תקציב של הכנסות והוצאות צפויות, צירפתם לקול קורא קישור של טופס לדוגמה, אך לא ניתן למלאו – מה עלי לעשות?

 תשובה: התקציב שמופיע בטופס המקוון הינו דוגמה בלבד. על המציע להכין תקציב, המבוסס על הדוגמה, ולצרף את הקובץ לטופס. הקובץ יכול להיות קובץ וורד או קובץ אקסל.

שאלה: האם  ניתן להגיש בקשה באנגלית?

 תשובה: כן.

 שאלה: מה ההגדרה של אמן צעיר?

 תשובה: צעיר מבחינת גיל ו/או ותק.

 שאלה: האם יש אפשרות להגיש בקשה עבור פרויקט שכבר התחיל ב-2017 או פרויקט אשר צפוי להימשך גם בשנת 2019?

 תשובה: החלק של הפרויקט עבורו מוגשת ההצעה חייב להיות בשנת 2018 והתקציב המוגש חייב, גם הוא, להתייחס לשנת 2018.

 שאלה: מתי מועד הבקשה לדו"חות ביצוע?

 תשובה: מועד ההגשה לדו"חות ביצוע יפורט במכתב ההשתתפות שיקבל כל מציע שזוכה במענק.

 שאלה: מהו תהליך קבלת הכסף לפרויקט אשר יזכה במענק?

 תשובה: תהליך קבלת הכסף יפורט במכתב ההשתתפות שיקבל כל מציע שזוכה במענק.

 שאלה: במידה והפרויקט הינו רב-שנתי, האם אנו חייבים להראות כיצד אנו נסתדר בלעדיכם בהמשך?

 תשובה: בהתאם לשאלה 4 של הטופס, במידה והפרויקט הינו רב-שנתי, נא לפרט את מקורות המימון לשנים הבאות, למעט מימון מהקרן לירושלים.

 שאלה: האם אתם ממליצים על הגשת פרויקט פלוני?

 תשובה: הקרן לירושלים אינה ממליצה איזה פרויקט או הצעה להגיש. נא לעיין בדרישות הסף וביתר תנאי הקול קורא. כל גוף שעומד בתנאים אלה מוזמן להגיש הצעה עבור פרויקט שמתאים ללפחות לשתיים מהמטרות הרשומות בקול קורא.

 שאלה: האם יש אפשרות לעשות Share של הבקשה לתמיכה דרך גוגל דוק?

 תשובה: לא.

  שאלה: איך אני יודע שהטופס המקוון התקבל?

תשובה: אם קבלת מייל מ  GOOGLE FORMS עם העתק של הטופס, הטופס התקבל במערכת.

שאלה: איזו מסמכים נדרשים על ידי הקרן, בנוסף לטופס מקוון?

תשובה: כפי שמפורט בסעיף 4.1 של הקול קורא:

הקרן דורשת אישור ניהול תקין ו/או אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה בתוקף –מעמותות/חל"ץ.

הקרן דורשת אישור תקף מאת פקיד שומה על ניהול ספרים מ תאגידים/רשויות עירוניות/מעין עירוניות.

שאלה: פעילות העמותה היא בירושלים אך משרדיה הם במקום אחר. האם ניתן להגיש הצעה? 

 תשובה: על הפרויקט המוצע להיות מופק בעיר ירושלים, ועל ידי תאגיד שמשרדיו הרשומים הם בירושלים. 

שאלה: כפי שכתוב גובה התמיכה נע בין 50,000 ₪ ל-120,000 ₪. במידה ומתקבלים מס' פרויקטים שונים, שהוגשו על ידי אותה עמותה, האם התקרה לתמיכה היא בגובה 120,000 ₪, או שניתן לקבל עד 120,000 ₪ לכל אחד מהפרויקטים שהוגש?

תשובה: מציע לא יזכה ביותר מ- 120,000 ₪ (סה"כ) בקול קורא של שנת 2018, גם אם הקרן תבחר ביותר מהצעה אחת שהוא הגיש.  

שאלה: האם ניתן לקבל הארכה להגשת בקשות למענקים עד סוף חודש ספטמבר?

 תשובה: לא יינתנו הארכות. בקשות שיוגשו לאחר מועד ההגשה, לא ייבחנו. 

שאלה: האם הקול קורא מיועד לארגונים ולעמותות רשומות בלבד והאם יש מסלול כלשהו בקרן ליזמים פרטיים ולבעלי רעיונות בתחום?

תשובה: הקול קורא מיועד לארגונים ולעמותות ולא ליזמים פרטיים. עם זאת, ככל ששני גופים מגישים את ההצעה באופן משותף, מספיק שאחד הגופים מחזיק באישור, ובלבד שזה הגוף אליו יועבר הכסף, ככל שההצעה תיבחר.

שאלה: האם יש הקלות לגבי עמותה חדשה שאין לה עדיין אישור ניהול תקין?

תשובה: אישור ניהול תקין הוא תנאי הכרחי. עם זאת, ככל ששני גופים מגישים את ההצעה באופן משותף, מספיק שאחד הגופים מחזיק באישור, ובלבד שזה הגוף אליו יועבר הכסף, ככל שההצעה תיבחר.

שאלה: ברצוני לדעת האם מדובר בתמיכה לפרויקטים בתחום תרבות שהכניסה אליהם חינם, או שגם פרויקטים שהכניסה אליהם בתשלום עשויים להיכלל בהצעה? כלומר, האם ניתן להגיש בקשה למענק, ושיתרת המימון תתקבל מתשלומי הקהל על הפעילות (מופעים/ סדנאות/ כיתות אמן)?

תשובה: אין חובה שהכניסה תהיה בחינם.

שאלה: אם קבלנו מענק בתחום אחר מהקרן לירושלים, האם ניתן להגיש בקשה למענק בתחום תרבות?

תשובה: כן.

שאלה: בסעיף 8 בטופס של הקול קורא  כתוב: "נא לציין את שמות מורשי החתימה מטעם המציע החתומים בפועל על מסמכים אלה." על איזה טופס אמורים להיות חתומים מורשי החתימה?

תשובה: מורשי החתימה צריכים להיות חתומים על הטופס המקוון של הקול הקורא.

שאלה: מה זה PLACEMAKING?

תשובה: הכוונה, בהקשר של הקול קורא, היא לקיום אירועים במרחב הציבורי או במתחמים שאינם משמשים באופן רגיל כמתחמי תרבות.

שאלה: נא הרחיבו בנושא התמיכה בת 3 שנים ברציפות באותו פרויקט.

תשובה: אם הפרויקט של המציע קיבל תמיכה בכל אחת מהשנים 2015, 2016 ו-2017 ברציפות, לא יזכה הפרויקט למענק בשנת 2018, אלא במקרים חריגים. המציע רשאי, לעומת זה, להגיש הצעה לגבי פרויקט אחר שלו.

שאלה: אני לא מבין מהו הדדליין להגשה.

תשובה:  הדדליין להגשת ההצעה הוא יום שלישי, 19.9.17, שעה 17:00.

 ככל שיש למציע שאלת הבהרה הקשורה לקול קורא, עליו להגישה עד יום ראשון, 10.9.17, שעה 16:00.  

 שאלה: האם הפרויקט המוגש צריך לעמוד בכל הקריטריונים המצויינים בטופס הבקשה

תשובה: הפרויקט צריך לעמוד בשני קריטריונים לפחות.