קול קורא תרבות 2020 : שאלות ותשובות נוספות

שאלה: האם ארגון המאוגד כאגודה שיתופית יכולה להגיש בקשה במסגרת קול הקורא?

תשובה: לא. כפי שמפורט בסעיף 2.1 של הקול קורא, הקול קורא מיועד לעמותות ו/או חברות לתועלת הציבור המחזיקות באישור מוסד ציבורי לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה או באישור ניהול תקין; ו/או לתאגידים עירוניים ו/או מעין עירוניים ו/או רשויות עירוניות שפועלים ללא מטרות רווח, בעיר ירושלים. אגודה שיתופית אינה כלולה בהגדרה זו. עם זאת, ככל ששני גופים מגישים את ההצעה באופן משותף, מספיק שאחד מהם עומד בתנאי זה של הקול קורא, ובלבד שזה הגוף אליו יועבר הכסף, ככל שההצעה תיבחר. בכל מקרה לא תאושר בקשה להעביר את הכסף לגוף אחר שאינו המציע שעומד במלוא הדרישות.  

     

שאלה: האם פרויקט של מופעים שבו רק חלק מהמופעים יתקיימו בירושלים, בעוד האחרים יתקיימו   בערים אחרות ברחבי הארץ, עומד בתנאי הקול קורא?

תשובה: עלהפרויקט המוצע להתקיים כולו בעיר ירושלים. אם ניתן להגדיר את אותם מופעים שמתוכננים להתקיים בירושלים כפרויקט נפרד, ניתן להגיש בקשה לקול קורא בנוגע לפרויקט מצומצם זה, בתנאי שהוא עומד ביתר דרישות הקול קורא.

 

שאלה: עד מתי ניתן לממש את המענק? לא ברור עדיין אם הפרויקט ייצא אל הפועל בסוף שנת 2020 או בתחילת שנת 2021.

תשובה: הקול קורא מיועד רק לפרויקטים אשר יבוצעו במהלך שנת 2020.

 

שאלה: לגבי ארגון אשר קבל מענקי תרבות מהקרן לירושלים בעבר, האם המגבלה של 3 שנים רצופות הינו לגבי פרויקט ספציפי או לגבי כל תמיכה שהארגון קיבל מהקרן?

תשובה: כפי שכתוב בסעיף 2.3 של הקול קורא, פרויקט אשר קיבל מענק תרבות מהקרן לירושלים במהלך 3 שנים רצופות לא ייבחר בקול קורא במהלך שנתיים מאז תום 3 השנים האמורות. אין מניעה שהארגון יגיש בקשה בקול קורא לתמיכה בפרויקט אחר שלו.

 

שאלה: משרדיו הרשומים של הארגון הם בעיר אחרת, לא בירושלים, אבל הפרויקט שאנו מעוניינים להציע בקול קורא מתקיים בירושלים בלבד ושותפים בו גופים ירושלמיים, שמשרדיהם ממוקמים בירושלים. האם אנו עומדים בתנאי הקול קורא?

תשובה: כפי שקובע סעיף 2.2 של הקול קורא, על הפרויקט המוצע להתקיים בעיר ירושלים על ידי תאגיד שמשרדיו הרשומים הם בירושלים. עם זאת, ככל ששני גופים מגישים את ההצעה באופן משותף, מספיק שאחד מהם עומד בתנאי זה של הקול קורא, ובלבד שזה הגוף אליו יועבר הכסף, ככל שההצעה תיבחר. בכל מקרה לא תאושר בקשה להעביר את הכסף לגוף אחר שאינו המציע שעומד במלוא הדרישות.  

 

שאלה: אם יש בית ספר שהינו חלק מעמותה/חל"צ, האם ניתן להגיש בקשה עבור אירוע בו משתתפים תלמידי בית ספר יסודי/תיכון?

תשובה: לא. הקול קורא אינו מיועד לאירועים של תלמידי בית ספר יסודי או תיכון.