קול קורא תרבות 2020 : שאלות ותשובות נפוצות

 

קול קורא תרבות 2020 - שאלות ותשובות נפוצות

 

1. שאלה: מתי יתקבלו התשובות לגבי בחירת הפרויקטים שיזכו במענק?

תשובה: תישלח הודעה רשמית לכל מציע במייל לאחר שיתקבלו ההחלטות. הליך זה עשוי להימשך מספר חודשים.

2. שאלה: בפירוט התקציב- האם על המציע להתייחס גם לסכומים שהוא מקדיש לפיתוח הפיזי של המרחב של הפרויקט או לתקציב אירועי התרבות בלבד? האם ניתן לכלול שווי כסף של עבודת מתנדבים והוצאות משרד וכלליות?

תשובה: ניתן לכלול בתקציב כל עלות שקשורה לפרויקט עצמו. בהתאם לסעיף 2.7 לקול קורא, על המציע לפרט את כלל מקורות המימון האחרים לפרויקט כולל מקורות מימון בשווה ערך, שם המממן וסכום המימון, ואלה יהוו  לפחות 50% מגובה התקציב הכולל של הפרויקט, כאמור.  

3. שאלה: האם הבקשה צריכה להיות חתומה ע"י מורשי החתימה הרשמיים של המציע? וכיצד יש מקום לחתימות עצמן?

תשובה: בכל ארגון ישנם מורשי חתימה מוסמכים, לגבי סוגים שונים של מסמכים. מי שצריך לחתום על ההצעה הינם מורשי החתימה המוסמכים מטעם המציע לסוג זה של מסמך (בקשה/הצעה). בטופס המקוון יש מקום לציין את שמות מורשי החתימה של המציע. מבחינה טכנית, לא ניתן להוסיף את החתימות עצמן, אך ציון שמות מורשי החתימה מחייב את המציע כאילו חתמו.  

 

4. שאלה: לגבי תקציב של הכנסות והוצאות צפויות, צורף לקול קורא קישור של טופס לדוגמה, אך לא ניתן למלאו – מה על המציע לעשות?
תשובה: התקציב שמופיע בטופס המקוון הינו דוגמה בלבד. על המציע להכין תקציב, המבוסס על הדוגמה, ולצרף את הקובץ לטופס. הקובץ יכול להיות קובץ וורד או קובץ אקסל.
 
5. שאלה: המציע קבל מימון מהקרן לירושלים בעבר, האם חייב לשלוח אישור ניהול תקין?
תשובה: כן.
 
6. שאלה: האם  ניתן להגיש בקשה באנגלית?
תשובה: כן.
 
7. שאלה: האם יש אפשרות להגיש בקשה עבור פרויקט שכבר התחיל ב-2019 או פרויקט אשר צפוי להימשך גם בשנת 2021?
תשובה: החלק של הפרויקט עבורו מוגשת ההצעה חייב להיות בשנת 2020 והתקציב המוגש חייב, גם הוא, להתייחס לשנת 2020.
 
8. שאלה: מתי מועד ההגשה של דו"חות הביצוע?
תשובה: מועד הגשת דו"חות הביצוע יפורט במכתב ההשתתפות שיקבל כל מציע שזוכה במענק.
 
9. שאלה: במידה והפרויקט הינו רב-שנתי, האם על המציע להראות כיצד יסתדר בלי תמיכה כספית מהקרן לירושלים בשנים הנוספות?
תשובה: במידה והפרויקט הינו רב-שנתי, יש לפרט את מקורות המימון לשנים הבאות, למעט מימון מהקרן לירושלים.
 
10. שאלה: האם יש אפשרות לעשות Share של הבקשה לתמיכה דרך גוגל דוק?
תשובה: לא.
 
11. שאלה: כתוב שגובה התמיכה נע בין 50,000 ₪ ל-120,000 ₪ אבל ניתן להגיש הצעות לשני פרויקטים. במידה ומתקבלים שני פרויקטים שונים, שהוגשו על ידי אותה עמותה, האם התקרה לתמיכה היא בגובה 120,000 ₪, או שניתן לקבל עד 120,000 ₪ לכל אחד משני הפרויקטים שהוגשו?
תשובה: מציע לא יזכה ביותר מ- 120,000 ₪ (סה"כ) בקול קורא של שנת 2020, גם אם הקרן תבחר ביותר מהצעה אחת שהגיש.   
 
12. שאלה: האם הקול קורא מיועד לתאגידים רשומים בלבד והאם יש מסלול כלשהו בקרן ליזמים פרטיים ולבעלי רעיונות בתחום?
תשובה: הקול קורא מיועד לתאגידים רשומים ולא ליזמים פרטיים. עם זאת, ככל ששני גופים מגישים את ההצעה באופן משותף, מספיק שאחד מהם עומד בתנאי זה של הקול קורא, ובלבד שזה הגוף אליו יועבר הכסף, ככל שההצעה תיבחר. בכל מקרה לא תאושר בקשה להעביר את הכסף לגוף אחר שאינו המציע.
 
13. שאלה: האם יש הקלות לגבי עמותה חדשה שאין לה עדיין אישור ניהול תקין?
תשובה: אישור ניהול תקין הוא תנאי הכרחי. עם זאת, ככל ששני גופים מגישים את ההצעה באופן משותף, מספיק שאחד מהם עומד בתנאי זה של הקול קורא, ובלבד שזה הגוף אליו יועבר הכסף, ככל שההצעה תיבחר. 
 
14. שאלה: האם מדובר בתמיכה לפרויקטים בתחום תרבות שהכניסה אליהם היא חינם, או שגם פרויקטים שהכניסה אליהם בתשלום רשאים להיכלל בהצעה? כלומר, האם ניתן להגיש בקשה למענק, ושיתרת המימון תתקבל מתשלומי הקהל על הפעילות (מופעים/ סדנאות/ כיתות אמן)?
תשובה: אין חובה שהכניסה תהיה בחינם.

15. שאלה: האם קול קורא זה מיועד לאירועי תרבות ו/או אומנות של תלמידי בתי-ספר יסודיים או תיכוניים?

תשובה: לא.
 
16. שאלה: האם קול קורא זה מיועד לתמיכה בסדנאות או בקורסים לאמנים?
תשובה: לא.

17. שאלה: מה בדיוק המגבלה במקרה שניתנה תמיכה בשלוש שנים ברציפות באותו פרויקט?

תשובה: אם הפרויקט של המציע קיבל תמיכה בכל אחת מהשנים 2016, 2017 ו-2018 ברציפות, לא יזכה הפרויקט למענק בשנת 2019 או בשנת 2020, למעט במקרים חריגים. אם הפרויקט של המציע קיבל תמיכה בכל אחת מהשנים 2017, 2018 ו-2019 ברציפות, לא יזכה הפרויקט למענק בשנת 2020 או בשנת 2021, למעט במקרים חריגים. המציע רשאי, לעומת זה, להגיש הצעה לגבי פרויקט אחר שלו.
 
18. שאלה: האם הפרויקט המוגש צריך לעמוד בכל המטרות המצוינות בטופס הבקשה?
תשובה: הפרויקט צריך לעמוד בשתי מטרות לפחות.
 
19. שאלה: האם ניתן להיפגש עם נציג מהקרן לירושלים או לדבר עם נציג מהקרן לירושלים בטלפון כדי להתייעץ על הבקשה?
תשובה: לא.  ניתן להגיש שאלות הבהרה בכתב בלבד לדוא"ל : Culture2020@jfjlm.org, לא יאוחר מיום 5.9.19 בשעה 17:00. התשובות יפורסמו באתר של הקרן לירושלים ועל המציעים לעקוב אחרי האתר לעניין עדכונים כאמור.
 
20. שאלה: אני לא תאגיד או עמותה. האם אני עדיין יכול להגיש בקשה?
תשובה: לא. כפי שמפורט בסעיף 2.1, הקול קורא מיועד לעמותות ו/או חברות לתועלת הציבור המחזיקות באישור מוסד ציבורי לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה או באישור ניהול תקין; ו/או לתאגידים עירוניים ו/או מעין עירוניים ו/או רשויות עירוניות שפועלים ללא מטרות רווח, בעיר ירושלים.
 
21. שאלה: במידה וגוף אחר כבר הגיש בקשה לגבי פרויקט שאנחנו שותפים בו, האם נוכל להגיש מטעמנו שתי בקשות נוספות?
תשובה: אם הארגון האחר הוא החתום על הבקשה והכסף יועבר אליו במידה והפרויקט נבחר בקול קורא, אתם רשאים להגיש 2 בקשות משלכם.
 
22. שאלה: למרות שכבר הגשנו את הבקשה לאישור ניהול תקין לשנת 2020, ככל הנראה לא יהיה לנו אישור ניהול תקין לשנת 2020 עד ליום האחרון להגשת הבקשה. האם אוכל להגיש את הבקשה ולצרף את האישור של שנת 2019 ולעדכן את האישור לשנת 2020 כשאקבלו?
תשובה: בזמן הגשת הבקשה, אפשר להעביר אישור ניהול תקין לשנת 2019 אך קבלת המענק מותנה באישור ניהול תקין לשנת 2020. יש להגיש אישור זה מיד עם קבלתו. בכל מקרה הוצאת מכתב השתתפות לארגון, ככל שהפרויקט ייבחר, מותנה בהגשת אישור לשנת 2020. 

 

23. Question: Do you have guidelines for the application in English?

Is it OK if we fill out our information in English? 

Answer: We do not have guidelines for submitting the application in English, however, you may fill out the application in English should you wish to do so.