קול קורא להפעלת טחנת הרוח

Jf Logotype 50 Years

  קול קורא לקבלת הצעות להפעלת טחנת הרוח כנקודת ציון תיירותית ומרכז מבקרים


 המועד האחרון להגשת הצעות יהיה ביום ב' 25.9.17 עד השעה 12:00.

 

  הקרן לירושלים  (ע"ר) ומשכנות שאננים בע"מ (חל"צ) (להלן ביחד- "המזמינות") מזמינות בזה עמותות, חברות, יזמים וגופים שונים להגיש הצעות להפעלת טחנת הרוח במשכנות שאננים כמרכז מבקרים, תוך מיצובה כנקודת ציון תיירותית ומרכז מבקרים המתייחסים, בין היתר, לסיפור המורשת ולשימוש המקורי של המקום כטחנת קמח. תקופת ההפעלה היא מיידית (בתוך 90 יום ממועד חתימת הסכם התקשרות), לתקופה של כארבע וחצי שנים.

בהתאם לשיקול דעת המציע, יכולה ההצעה לכלול גם פעילות בעלת אופי מסחרי ובלבד שזו תהיה מתאימה הן לאופיו של האתר והן לפעילות התיירותית המוצעת.

מועד אחרון להגשת הצעות: 14.9.17 עד שעה 12:00.        

בשאלות ניתן לפנות בכתב לדוא"ל windmill@jfjlm.org עד ליום 3.9.17 בשעה 12:00.

המזמינות אינן מתחייבות לקבל כל הצעה שהיא ושומרות את הזכות לדרוש פרטים נוספים ו/או לנהל מו"מ עם אחד המציעים או יותר.

האמור לעיל הינו למטרת ידיעה כללית, ובכל מקרה הוראות מסמכי הקול קורא בלבד יחייבו את המזמינות.

להורדת המסמך נא לחצו כאן