כללי

האם יש מס על רווחים בקרן פנסיה ?

73soje8sua

שתפו למשפחה וחברים
שגם הם יוכלו להנות מקריאת הכתבה

האם יש מס על רווחים בקרן פנסיה ?

 

האם הרווחים בקופת גמל, קרן פנסיה וקרן השתלמות חייבים במס ?

 

בראשית שנת 2003 נפל דבר במדינת ישראל. עד אז לא חל מס על רווחים אשר הושגו בבורסה. בשנת 2002 הוקמה ופעלה מטעם סגן ראש הממשלה ושר האוצר ועדה ציבורית לרפורמה במס ההכנסה אשר נודעה בשם "ועדת רבינוביץ".

ביוני 2002 הגישה הועדה את המלצותיה, אשר אומצו באמצעות תיקון בפקודת מס הכנסה ויצרו מציאות חדשה.

רווחים המושגים בשוק ההון יהיו חייבים במס.

בתחילה, בשנים 2003-2005 היה שיעור המס 15% מן הרווח הריאלי. בשנים 2006-2012 נקבע שיעור המס על 20% ומאז 2012 שיעור המס על הרווח הריאלי הוא 25%.

חשוב ! תשלום המס בעולם החיסכון הפנסיוני, ככל שקיים, נעשה בעת משיכת הכספים מן התוכנית.

במסגרת הרפורמה למיסוי רווחים בשוק ההון נקבע:

רווחים בקרנות פנסיה וביטוחי מנהלים פטורים ממס רווחי הון.

בקרן השתלמות נקבע שהפקדות בסכום שלא יעלה על תקרה שנתית יהיו פטורים ממס רווחי הון ורק רווחים הנובעים מהפקדות גבוהות יותר יהיו חייבים במס.

בשנת 2023 תקרת ההפקדה השנתית, הקרויה "תקרת הפקדה מוטבת" לעצמאי היא 19,920 ש"ח ולשכיר היא 18,854 ש"ח.

זאת אומרת רווחים הנובעים מהפקדות עד התקרה פטורים ממס ואילו רווחים הנובעים מסכומי הפקדה גבוהים ביותר חייבים במס רווחי הון.

הסכומים אשר הופקדו מעל התקרה חייבים במס בהתאם לשיעור המס שהיה נהוג באותה שנה. כלומר אם עצמאי הפקיד סכום העולה על התקרה בשנת 2003 ייהנה מפטור ממס על הרווח הנובע מן ההפקדות עד התקרה ואילו ההפקדות שמעל יהיו חייבות במס על הרווח הריאלי בשיעור 15%.

רווחים הנובעים מהשקעה בקופת גמל להשקעה חייבים במס רווחי הון בעת משיכת הכספים בדרך הונית, חד פעמית. אבל אם החוסך ימשוך את הכספים לאחר גיל הפרישה, בדרך של קצבה מקופת גמל לקצבה ייהנה מפטור ממס על הרווחים שנצברו בכל שנות החיסכון.

הפקדה לקופת גמל בהתאם לתיקון 190, הפקדת סכומים שלא מקנים למפקיד הטבות מס בעת ההפקדה, פטורה ממס רווחי הון ככל שהכספים ימשכו בדרך של קצבה מקופת גמל לקצבה.

היה והכספים ימשכו כסכום חד פעמי, בהתאם לתנאים הקבועים בהסדר החוקי הם יהיו חייבים במס בשיעור 15% מן הרווח הנורמלי.

מה קורה במקרה פטירה ? האם יהיה אז מס על הרווחים ?

קרן פנסיה, משלמת במקרה פטירה של החוסך המבוטח קצבת שאירים ולא יחול מס על הרווחים.

כספי קופת גמל  משולמים, במקרה פטירה של החוסך, למוטבים / ליורשים בסכום חד פעמי ויהיו פטורים ממס במשך 3 חודשים ממועד פטירת החוסך ולאחר מכן הרווחים יהיו חייבים במס בשיעור 25% מן הרווח הריאלי.

כספי קרן השתלמות של עמית שנפטר יהיו פטורים ממס וחייבים במס בידי המוטב / היורש בדיוק כפי שהיה בידי החוסך עצמו. כספים הפטורים ממס בידי החוסך יהיו פטורים ממס גם בידי היורשים וכספים החייבים במס רווחי הון בידי החוסך יהיו חייבים במס בידי היורשים.

כספי קופת גמל להשקעה של עמית שנפטר יהיו חייבים במס על הרווח הריאלי בשיעור 25% בידי היורש/ המוטב בדיוק כמו בידי החוסך עצמו.

כספים אשר הופקדו בקופת גמל בהתאם לתיקון 190 יהיו פטורים ממס בידי המוטב או היורש אם החוסך נפטר לפני הגיעו לגיל 75 ואם נפטר לאחר גיל 75 ישלמו המוטבים / היורשים מס בשיעור 15% מן הרווח הנומינלי.

 

איציק אסטרייכר

אסטרייכר סוכנות לביטוח פנסיוני

 

תפריט נגישות אתר